วิสัยทัศน์และพันธกิจ

การก่อตั้งเว็บไซค์นี้ สืบเนืองจากปัญหาของการเริ่มต้นการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผู้สอน ซึ่งเมื่อติดขัดปัญหาแล้ว ไม่สามารถจะหาผู้เชี่ยวชาญตอบปัญหาได้ ทางเว็บไซค์นี้จึงเป็นสื่อกลางในการรวบรวมคำถาม ตลอดจนข้อสงสัยไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อตอบปัญหา หรือข้อสงสัยต่างๆ พร้อมทั้งข้อแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนการแบ่งปันบทความ สาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ประเทศไทย เด็กไทยได้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ชัดเจน